Seminarians

Bro. Amalraj Anthony Samy
Date of Birth 06 Jun, 1994
Philosophy KPRP Bhopal
Theology KPRT Ashta
Parish St. Sebastine Church, Mekudi, Alampatti
Diocese Trichy, TN
Center Divine Retreat Centre, Gehunkheda, Kolar road, Bhopal
Email amalraj0771@gmail.com
Phone 8248980023

Bro. Baskar M.
Date of Birth 02 Feb, 1999
Philosophy
Theology
Parish Killukkottai
Diocese Trichy, TN
Center Sadhana Kendra, Risda, Bilaspur, C.G.
Email baskarmathias5285@gmail.com
Phone 6264186522

Bro. Nitesh Xalxo
Date of Birth 17 Aug, 2008
Philosophy KPRP Bhopal
Theology
Parish Assumption Church, Bhopal
Diocese Bhopal
Center
Email rxalxo981@gmail.com
Phone 6268411943

Back | Top